อบรมนั่งร้าน มีหัวข้อวิชาอะไรบ้างที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

ผู้ที่ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน เช่น งานซ่อมแซม งานต่อเติม งานก่อสร้าง ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานบนที่สูง ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมา บางครั้งผู้ที่อยู่ข้างล่างก็อาจได้รับบาดเจ็บตามไปด้วย การอบรมนั่งร้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ หลักสูตรนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน เกิดความรู้และความเข้าใจมีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งการอบรมนั่งร้านนั้นประกอบไปด้วยหัวข้อวิชาต่างๆ ที่มีประโยชน์ 

อบรมนั่งร้านประกอบไปด้วยหัวข้อใดบ้าง 

  • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน 
  • ประเภทของนั่งร้านที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง 
  • มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  • การเตรียมติดตั้งนั่งร้าน การประกอบติดตั้งและการรื้อถอนนั่งร้าน 
  • การประเมินความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมความเสี่ยง 
  • การรับน้ำหนักของนั่งร้านและข้อกำหนดต่างๆ ในงานนั่งร้าน 
  • กรณีศึกษาอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานบนนั่งร้าน 
  • ในภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกติดตั้งนั่งร้าน เทคนิคต่างๆ ได้ฝึกการตรวจสอบนั่งร้านและการรื้อถอนนั่งร้าน 

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการอบรมนั่งร้านหรือศูนย์ฝึกอบรมนั่งร้านที่ให้บริการหลายแห่ง เลือกผู้ให้บริการอบรมนั่งร้านที่อบรมโดยใช้หลักสูตรสากลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบการสอนจะต้องมีความทันสมัย ทีมวิทยากรผู้อบรมนั่งร้านต้องเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการอบรมนั่งร้านที่ดีจะต้องสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมนั่งร้านที่เชื่อถือได้จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน iso 9001 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางหรือเป็นศูนย์ฝึกอบรมนั่งร้านที่มีชื่อเสียง 

ผู้ที่ควรอบรมนั่งร้านจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน เช่น งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด งานซ่อมไฟฟ้าหรืองานต่างๆ ที่ต้องมีการปฏิบัติงานบนนั่งร้าน อีกหนึ่งหัวข้อในการอบรมนั่งร้านซึ่งเราไม่ได้พูดถึงก็คือการฝึกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หลักสูตรการอบรมนั่งร้านจะมีหัวข้อนี้ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน

อบรมนั่งร้าน หลักสูตรนี้เหมาะกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องมีการปฏิบัติงานบนพื้นที่ต่างระดับหรือบนนั่งร้าน นั่งร้านก็คือโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างงาน ซ่อมแซมหรืองานต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานจะขึ้นไปปฏิบัติงานบนนั่งร้าน วางวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานไว้เมื่อทำงานเสร็จแล้วหรือจบภารกิจ นั่งร้านก็จะถูกรื้อถอนออกตามกำหนดของแผนงานที่ได้วางเอาไว้

Previous Post
Next Post