สิ่งที่ผู้จัดการต้องมีเพื่อควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

“ผู้นำที่ดีจะนำพาทุกๆ คนในทีมประสบความสำเร็จ” เป็นประโยคที่ไม่เกินจริงแต่อย่างใด เพราะการที่เรามีผู้นำที่ดีค่อยให้คำปรึกษาและชี้นำพวกเราให้คล้อยตามไปในทางที่ถูก กำหนดเป้าหมายและบริหารจัดการได้ดีนั้น จะทำให้ระบบการทำงานหรือผลงานต่างๆ นั้นเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างแน่ครับ เฉกเช่นเดียวกับตำแหน่ง “ผู้จัดการ”เอง ก็ต้องมีระบบควบคุมบริหารการทำงานให้อย่างพิถีพิถัน มีการวางแผนอย่างรอบคอบเช่นกัน บทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “สิ่งที่ผู้จัดการต้องมีเพื่อควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย” กันครับ

บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการที่ดีเป็นอย่างไร ?

ผู้ที่รับตำแหน่งผู้จัดการจะต้องมีความสามารถทั้งในด้านการบริหารงานและบริหารคน สามารถสร้างความสมดุลในการทำงาน ซึ่งแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. วางแผนบริหารงาน ผู้จัดการที่ดีจะต้องมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นๆ จะต้องมีทักษะในการมองเห็นภาพรวมและมีการวางแผนงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย

2. วางแผนบริหารคน นอกจากเรื่องงานแล้ว สิ่งที่ผู้จัดการที่ดีจะต้องทำก็คือ การวางแผนบริหารการใช้คน โดยพิจารณาว่า งานที่วางแผนไว้นั้น จะต้องใช้กำลังคนเท่าไหร่? ระดับไหน? และมีทักษะแบบใดที่เพียงพอต่อการทำงานให้สำเร็จเป้าหมายได้ และจากนั้นก็ต้องมีการมอบหมายงานให้กับพนักงานแต่ละคนในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์

3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงาน ผู้จัดการจะต้องมีความสามารถที่จะควบคุมการทำงานของพนักงานแต่ละคนให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ มีการทวนสอบและตรวจในแต่ละงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ยังจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานและคอยกระตุ้นให้พนักงานทุกท่านบรรลุเป้าหมายได้ทั้งหมด 

ทักษะที่ผู้จัดการพึงมี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ นอกจากจะรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วจะต้องมีไหวพริบและทักษะดังต่อไปนี้

1. สร้างทีมงาน เนื่องจากผู้จัดการจะต้องบริหารจัดการทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานมากกว่า 1 คน ดังนั้น ตัวผู้จัดการเองจะต้องมีทักษะในการสร้างและคัดเลือกทีมงานทเพื่อให้บรรลุตามนโยบายหรือเป้าหมายที่ได้รับ ส่งเสริมให้ทีมเกิดความร่วมมือร่วมใจและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยประคับประคองทีมให้ดำเนินตามเป้าหมายได้ถึงที่สุด

2. สามารถการสอนงานได้ การสอนงานเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ เพราะผู้จัดการที่ดีจะต้องสอนงานพนักงานได้ เวลาที่พนักงานคนไหนที่ทำงานผิดพลาด หรือผลงานออกมาไม่ค่อยดี ผู้จัดการที่ดีจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาและแนะนำพนักงานคนนั้นๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น

3. สื่อสารอย่างมีชั้นเชิง นอกกจาการวางแผนที่ดี แบ่งหน้าที่เหมาะแล้ว ผู้จัดการที่ดีจะต้องสื่อสารเก่ง สื่อสารได้ดี ทำให้ทีมงานเข้าใจง่ายๆ ไม่สับสนต่อเป้าหมายและหน้าที่ หากผู้จัดการคนไหนที่สื่อสารไม่เป็นจะส่งผลเสียต่อทั้งทีมเป็นอย่างมาก การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมายได้

4. สามารถจูงใจและส่งเสริมพนักงานได้ ผู้จัดการที่ดีจะต้องสามารถทำให้พนักงานในทีมเกิดความกระตือลือล้นในการทำงาน จะต้องมีเทคนิคในกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การให้รางวัลหรือการชื่นชม เป็นต้น หากผู้จัดการสามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นพนักงานได้ การที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นก็จะไม่ยากอย่างแน่นอนครับ

และนี้คือ “สิ่งที่ผู้จัดการต้องมีเพื่อควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย” ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้อ่านครับ เราหวังว่าทุกๆ ท่านจะสามารถเข้าใจถึงบทบาทของผู้จัดการได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำพาทีมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ขอฝากหนึ่งประโยคแห่งความสำเร็จไว้ดังนี้ “หัวหน้าดีเป็นศรีแก่ลูกน้อง” ครับ 

Previous Post
Next Post