7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี นำพาองค์กรสู้ความสำเร็จ

“ผู้บริหาร” ก็เปรียบดั่งช้างเท้าหน้าขององค์กร ที่จะคอยขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คอยสนับสนุน ช่วยเหลือและดูแลพนักงานขององค์กรให้อยู่ดีมีสุข หากพนักงานทุกคนทำงานด้วยใจรักและมีความสุขก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นำพาขบริษัทให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ในวันนี้เราจึงจะขอพานักอ่านทุกๆ ท่านไปพบกับ “7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี” และแนะนำ CEO ตัวอย่างระดับโลกเพื่อเป็นความรู้คู่กับแนวทางให้ทุกท่านได้ศึกษากันครับ

7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี

1. มีภาวะผู้นำ: ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีศิลปะในการสร้างจูงใจและค่อยสนับสนุนลูกน้อง เพื่อให้เกิดความเต็มใจร่วมมือในการทำงาน เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

2. มีวิสัยทัศน์ และกล้าที่จะเปลี่ยน: การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ คือหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริหารที่ดีควรมี เพราะจะทำให้มองเห็นทิศทางและเป้าหมายได้กว้างไกล สามารถชี้นำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงเส้นทางไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ นอกจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการปรับตัว อันจะนำไปสู่ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือและนำพาไปสู่ความสำเร็จ

3. พร้อมรับฟังความเห็นของผู้อื่น: ทุกความคิดเห็นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารที่ดีควรรับฟังเสียงจากพนักงานเพราะทุกเสียงของพนักงานในองค์กรนั้นมีความหมายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี การเปิดใจรับฟังจะช่วยให้ผู้ร่วมงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ทำให้เราได้รับรู้และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด 

4. สื่อสารดีและมีประสิทธิภาพ:  การเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องสื่อสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และมีกาลเทศะ วางตัวดีว่ากำลังสื่อสารกับใคร เพื่อให้การสื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้การสื่อสารที่ดียังช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และยังก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพนักงานทุกคน

5. มีความยุติธรรม:  เพราะความยุติธรรมคือพื้นฐานสำคัญของการปกครอง การไม่เอนเอียงไปด้วยอคติ หรือเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดและพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายย่อมทำให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน มีความเคารพซึ่งกันและกันทั้งต่อผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น

6. มีเป้าหมายที่ชัดเจน: ในการบริหารงที่ดีนั้นจะต้องมีเป้าหมายที่จัดเจน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจและมองไปที่ภาพไปทางเดียวกัน รวมถึงต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานเกิดการร่วมแรง ร่วมใจและร่วมมือกันทั้งองค์กร เพื่อผลประโยชน์ที่ดีเยี่ยมและนำมาซึ่งความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร

7. สร้างกลยุทธ์และเทคนิค:  กลยุทธ์เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน และเทคนิคที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ซึ่งเทคนิคที่ดีไม่ควรมีความสลับซับซ้อน สามารถเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้รวดเร็ว ทำให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดแก่ตัวพนักงานและองค์กร

แบบอย่างผู้บริหารของไทยที่ประสบความสำเร็จ

คุณปัญญา นิรันดร์กุล 

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวิร์คพอยต์จำกัด (มหาชน) ผลิตรายการทางโทรทัศน์มากมาย เปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งสาระและความบันเทิงที่ครองใจมหาชนอันดับต้นๆ
ของธรุกิจ คุณปัญญาจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มเข้าวงการจากการเป็นนักแสดงประกอบใน
รายการ “เพชฌฆาตความเครียด” ที่สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ก่อนที่ในปี 2532 จะร่วมกับประภาส ชลศรานนท์ นักเขียน นักแต่งเพลง ก่อตั้งบริษัทเวิร์คพอยต์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ผลิตรายการโทรทัศน์มากมายได้รับความนิยมเรื่อยมา และด้วยความสามารถของคุณปัญญาก็ได้นำพาองค์กรประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมาจนถึงทุกๆ วันนี้ครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ “7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี นำพาองค์กรสู้ความสำเร็จ” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในวันนี้ เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาผู้บริหารและปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ท่านในอนาคตนะครับ

Previous Post
Next Post