คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี

7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี นำพาองค์กรสู้ความสำเร็จ
7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี นำพาองค์กรสู้ความสำเร็จ

“ผู้บริหาร” ก็เปรียบดั่งช้างเท้าหน้าขององค์กร ที่จะคอยขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คอยสนับสนุน ช่วยเหลือและดูแลพนักงานขององค์กรให้อยู่ดีมีสุข หากพนักงานทุกคนทำงานด้วยใจรักและมีความสุขก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นำพาขบริษัทให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ในวันนี้เราจึงจะขอพานักอ่านทุกๆ ท่านไปพบกับ “7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี” และแนะนำ CEO ตัวอย่างระดับโลกเพื่อเป็นความรู้คู่กับแนวทางให้ทุกท่านได้ศึกษากันครับ 7 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี 1. มีภาวะผู้นำ: ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีศิลปะในการสร้างจูงใจและค่อยสนับสนุนลูกน้อง เพื่อให้เกิดความเต็มใจร่วมมือในการทำงาน เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้ 2. มีวิสัยทัศน์ และกล้าที่จะเปลี่ยน: การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ คือหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริหารที่ดีควรมี เพราะจะทำให้มองเห็นทิศทางและเป้าหมายได้กว้างไกล สามารถชี้นำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงเส้นทางไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ นอกจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการปรับตัว อันจะนำไปสู่ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือและนำพาไปสู่ความสำเร็จ 3. พร้อมรับฟังความเห็นของผู้อื่น: ทุกความคิดเห็นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารที่ดีควรรับฟังเสียงจากพนักงานเพราะทุกเสียงของพนักงานในองค์กรนั้นมีความหมายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี การเปิดใจรับฟังจะช่วยให้ผู้ร่วมงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ทำให้เราได้รับรู้และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด  4. สื่อสารดีและมีประสิทธิภาพ:  การเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องสื่อสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และมีกาลเทศะ วางตัวดีว่ากำลังสื่อสารกับใคร เพื่อให้การสื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้การสื่อสารที่ดียังช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และยังก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพนักงานทุกคน 5. มีความยุติธรรม:  เพราะความยุติธรรมคือพื้นฐานสำคัญของการปกครอง…